8244. — Θεία και ιερά Άποκάλυψις 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου και Εύαγγελι- στοΰ, ("Ην έφανέρωσεν αυτό) ό Θεός δια τοϋ αγγέλου αύτοϋ εν τή νήσο.) ΙΙάτμω.) 'Ακριβώς εκ τοϋ κειμένου εις την καθομιλουμένην παραφρασθεΐσα, και δια δέκα εικό- νων έκ τής υποθέσεως αυτής πλουτισθεϊσα και λεξικοΰ, προς κοινήν ώφέλειαν. Νΰν το πρώτον εις ίδιον φυλλάδιον έκδοί}εΐσα, Ύπό Ι. Γ. II.—Τϋδε ή σοφία εστίν. Άπο- κάλ. Ίωάνν. Κεφ. ιγ'. στ. 18. — Ά{)ήνησι, Τΰποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (οδός 'Αχαρνών αριθ. 302) 1860. Εϊς 16ον, σ δ' + 59. ΓΕΝ. Theol. 267. *
Ιωάννου τοΰ Θεολόγου και Εύαγγελι-στοΰ

Θεία και ιεράΑποκάλυψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεία και ιεράΑποκάλυψις