8243. — ΊΙ Χρυσαλλις Ήμερολόγιον τοϋ βισέκτου 1860 Έν Βενετία Έκ τον Έλληνικοϋ Τυπογραφείου τοϋ Άγ. Γεωργίου. Εις IGov, σ. 118. 'Εν σ. 3-48: ^ύνοψις ιστορική περί τής ένεστώσης καταστάσεως της 'Ορ- θοδόξου 'Ανατολικής 'Εκκλησίας.—ΕΒΕ ΠΕΡ. 70ό. -Χ-

Η Χρυσαλλις Ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Χρυσαλλις Ημερολόγιον