8242. Ή Φωνή τοΰ Δικαίου [έν τέλει:] 1860. Έν Κωνσταντινουπόλει, αδεία κ.τ.λ. Σϋνταξις 'Ιονίου 'Αστέρος. Εις 8ον, σ. 32. "Ανευ εξωφύλλου. Πραγματεύεται: α) περί της καθολικής προπαγάνδας, β) περί τών έν Θράκη και 'Ιλλυρία διχοστασιών κατά τών Πατριαρχείων και γ) περί τών αξιώσεων τοϋ Ήγειιόνος της Βλάχο - Μολδαυίας έπί τών κτημάτων τοΰ Παν Τάφου. ΛΙΒΑ 1572, ΜΞΗ 2467. *

Η Φωνή του Δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Φωνή του Δικαίου