8239.—Ή Σίφνος και δ δήμαρχος αυτής, [έν τέλει:] "Εγραφον εν Σίφνω κατά Μάρτιον τοΰ 1860. Εις Σίφνιος. Είς 8ον, σ. 20. Κατά του Ίω. Προβελεγγίου. Πρβλ. αριθ. 8197. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 2604 Ρ. -Η-

Ή Σίφνος και ο δήμαρχος αυτής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Σίφνος και ο δήμαρχος αυτής