8238.-Ή Ρωσσοφοβία και ό Πανσλαβισμός ή ή πολιτική πορεία τής Δύ- σεως και Ρωσσίας ως προς τήν "Ελλάδα και τής Ελλάδος ώς προς έαυτήν μέχρι σή- μερον, υπό Π. Καλεύρα. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας «Ή Καρτερία.» 1860. Είς 8ον, α. 38 + 6. TEN.K.G. 454, ΛΟΒ.Κ 1/1. -*-
Π. Καλεύρα.

Ή Ρωσσοφοβία και ό Πανσλαβισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ρωσσοφοβία και ό Πανσλαβισμός