8237.-Ή πρώτη νικητήριος μάχη της Ελληνικής Επαναστάσεως ή ό 'Ανα- γνώστης Στριφτόμπολας, ποίημα Π. Ε. Ιατρίδου. Εκδοθέν δαπάνη Γεωργίου Α. Στριφτόμπολα. 'Εν Πάτραις έκ της τυπογραφίας Α. Σ. Άγαπητοΰ. Κατά την δδόν Μαιζώνος. 1860. Εις 8ον, σ. 123. ΕΒΕ. 1ST. 2368. #
Π. Ε. Ιατρίδου

Η πρώτη νικητήριος μάχη της Ελληνικής Επαναστάσεως ή ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πρώτη νικητήριος μάχη της Ελληνικής Επαναστάσεως ή ο Αναγνώστης Στριφτόμπολας