8236. - Ή πόλις Σιών "Η Ή επί της Πέτρας οΐκοδομηθεϊσα 'Εκκλησία "Ητοι ή ανθρώπινος κοινωνία εν Χριστώ.—Λεδοξασμένα - - - την πόλιν τοϋ Θεοϋ. (Έκ τοΰ Δαυίδ). — Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τοϋ τυπογραφείου «Ή Ανατολή» Εύαγγελινοϋ Μισαηλίδου. 1860. Είς δον, σ. η'+ κη'+ 137. Του Άποστόλου Μακράκη ΕΒ2. Θεολ. 940, ΜΒΑ 1892 και 2139, ΜΜΠ 2G0, ΔΒΠ 140^8, ΜΕΥ-. *
Άποστόλου Μακράκη

Η πόλις Σιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πόλις Σιών