8235·-Ή περιστερά. 'Ηθικόν διήγημα μεταφρασθέν εκ τοΰ γαλλικού υπό τίνος τών εν 'Αθήναις μελών της φιλεκπαιδευτικής εταιρίας χάριν της νεολαίας, και εκδοθέν το πρώτον δαπάνη τοϋ Β. Βιβλιοπωλείου. 1860 Εις 16ον, σ. 48. Πρβλ. αριθ. 2815, 4349 και 6451. -*

Η πέριστερα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η πέριστερα.