8233. -Ή Ορφανή τής Μόσχας ήτοι ή νέα παιδαγωγός, μυθιστόρημα συγγρα- φέν μεν ύπό τής κ. Βοαλέ, μεταφρασθέν δε ύπό Σπεράντζας Βαφειάδου, έκ τής δωδέκατης τοΰ γαλλικοϋ εκδόσεως. Έν 'Αθήναις 1860 Είς 8ον, σ. 253. ΕΤΒ 615.
Βοαλέ

Η Ορφανή της Μόσχας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Ορφανή της Μόσχας