8232.-Ή οικογένεια Γονώ μυθιστόρημα Παύλου Κόκκου εις τόμους τρεις. Μεταφρασθέν έκ τοϋ γαλλικοϋ ύπό Ι. Γ. Άπαλύρα τόμος πρώτος 'Αθήναι, τυποις Π. Σοΰτσα και Α. Κτενά. (Κατά την όδόν Άδριανοΰ). 1860. Εις 8ον, σ. 4 ά. ά. + 172. Τοΰ Paul de Kock. ΛΕΥ—.
Παύλου Κόκκου

Η οικογένεια Γονώ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η οικογένεια Γονώ