8230*.--Ή νέα Ελλάς εύγνωμονοΰσα. Τοις φιλοΰσι το αγαθόν και δίκαιον άνατίθημι Νικόλαος Ίωνίδης.— «Και έν τφ τάφω κλαίει ό αδικηθείς».—Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου ('Οδός Εύριπίδου παρά το Βαρβάκειον Λΰκειον.) 1860. Εις 8ον, σ. 36. Ύπό μορφήν διαλόγου μεταξύ 'Ελλάδος και Έλληνος. Εις πεζόν. ΛΕΥ—. *
Νικόλαος Ίωνίδης

Ή νέα Ελλάς ευγνωμονούσα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή νέα Ελλάς ευγνωμονούσα.