8229.-Ή μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας συνταχθείσα μεν ύπό "Οθωνος "Αβελ μεταφρασθεΐσα δε ύπό Μαργαρίτοο Γ. Αι?μΐΐσα. Έν Λειψία έκ τοΰ τυπογραφείου Teubner  1860. Εις 8ον, σ. XX + 316 + 1 ά. ά. ΜΜΠ 111, ΜΠΑ 675, ΕΒΣ. Ίστ. 5. *
Οθωνος "Αβελ

Ή μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας