8228. — Ήμερολόγιον και Σεληνοδρόμιον τοΰ βισέκτου έτους 1860 εν Βενε- τία εκ τοΰ Έλλην. Τυπογραφείου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. Εις 32ον, φ. 56. -Χ-

Ήμερολόγιον και Σεληνοδρόμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ήμερολόγιον και Σεληνοδρόμιον