8227.-Ή Κριμαϊκή Εκστρατεία συγγραφεΐσα μεν υπό Βαρώνου Βαζαν- κουρ Άποσταλέντος επί τοΰτφ εις Κριμαίαν: Έξελληνισθεισα δε ΰπό ΙΙαόλοο Α. Γεωργιάδο» και 'Αριστομένους Ν. Α. Χλωροΰ φοιτητών της Νομικής. — «Ουδεμία -- επιστήμης». Πολύβιος.—Τόμος δεύτερος. Έκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου 1860 Εις 8ον, σ. 198. Τφ αύτφ ετει: Τόμος τρίτος- σ. 232. Τόμος τέταρτος, σ. 296. Πρβλ. αριθ. 7879. *
Βαρώνου Βαζαν-κουρ

Ή Κριμαϊκή Εκστρατεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Κριμαϊκή Εκστρατεία