8226.-Ή κοσμική εξουσία των Παπών ενώπιον τοΰ Ευαγγελίου και ενώ- πιον των ανθρώπων. (Μεταφρασθέν εκ τον Γαλλικού και δημοσιευθέν εν τή έπιφυλ- λίδι της εφημερίδος ό Αιών). Τΰποις τοϋ Μέλλοντος της Πατρίδος. 'Οδός 'Αγίου Μάρκου 'Αριθ. 188. 1860. Εις 16ον, σ. 83. ΓΕΝ. Theol. 2615. ΒΚΧ 7793.5. -*

Ή κοσμική εξουσία των Παπών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή κοσμική εξουσία των Παπών