8225·-Ή κιβδηλεία ήτοι μία αληθής ιστορία τών ημερών μας. Ύπό Στε- φάνου Β. Ξένου. Εις τόμους δυο μετά εικονογραφιών.—Quis enim-----tollas?—Τό- μος Β'. Έν Αονδίνφ τυποις Wertheimer & Co. 'Οδός London Wall  1860.
Στε-φάνου Β. Ξένου

Ή κιβδηλεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή κιβδηλεία