8224.-Ή κατά την Άνατολήν Δυσις ήτοι ίστορικο-κριτική ί)εωρία τών ενερ- γειών τών έν τη Ανατολή" Δυτικών 'Ιεραποστόλων. (Έκ τοΰ Ρωσσικοϋ) Έν 'Αθή- ναις τυποις Γ. Καρυοφΰλλη. 1860 Εις 8ον, α. 45. ΓΕΝ. Theol. 2622, ΒΚΧ 7841.9. -*

Ή κατα την Άνατολήν Δυσις ήτοι ίστορικο-κριτική Θεωρία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή κατα την Άνατολήν Δυσις ήτοι ίστορικο-κριτική Θεωρία