8223. Ή καλόβη τοΰ Θωμά ή ό βίος τών μαύρων έν Αμερική μυθιστο- ρία Έρριέττας Στόβης μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ αγγλικού ύπό 'Ιωάννου Καρα^οΰταα. Τόμος πρώτος. Άθ-ήνησι, τΰποις Φιλόμουσου Αέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα και Σ * * * . Έν όδώ 'Αθηνάς, υπ' αρ. 257. 1860. Εις 8ον, σ. θ' + 307 + 2 &, ά. Τφ αύτώ ετει : Τόμος δεύιεοος. φ. 1 α. ά. + σ. 283 4- 2 α. ά. ΓΕΝ. MGL. 1024, Φ2Π—. ¦»¦
Έρριέττας Στόβης

Η καλόβη του Θωμά ή ο βίος των μαύρων εν Αμερική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η καλόβη του Θωμά ή ο βίος των μαύρων εν Αμερική