8222. Ή κακάβα, κωμωδία εις τρεις πράξεις. Πώλησις τών εντοσθίων βοών και προβάτων έν Ζακύνθω. Μιμηθείς την μιξο - βάρβαρον ζακυνθίαν διάλεκτον συντε- θέν κατά το 1834, ύπό ·*#¦¦*·. Έν Ζακΰνθω, έκ τοΰ τυπογραφείου Ή Αυγή. 1860. Εις 8ον, σ. 1(>. Στίχοι. Συγγραφεύς ό Ν. Β. Καραντζας, 1.('grand 2112. *
Ν. Β. Καραντζας,

Η κακάβα,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η κακάβα,