8220. - Ή Θυσία τοΰ 'Αβραάμ δράμα ιερόν συλλεχθέν έκ της παλαιάς αγίας γραφής και συντεθέν διά στίχων απλών. Μετατυπωθέν δε και ήδη με την άνή- κουσαν επιμέλειαν. Έν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας. Τοΰ Φοίνικος 1860 Εις 8ον μικρόν, σ. 18. ΦΜ.— -*¦

Η Θυσία του Αβραάμ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Θυσία του Αβραάμ