8219· — Ήθικη έν τώ βίω ενεργούμενη ήτοι Ηθικά τεμάχια διαφόρων συγ- γραφέων της τε παλαιάς καΐ νεωτέρας ιστορίας, τα μεν μεταφρασ{)έντα τα δε ερανι- σθέντα, προς ήθικήν έφαρμογήν και χρήσιν τών δημοτικών σχολείων. Ύπό Μ. Σ. Σακκορράφου. Έκδοσις Τρίτη, έπαυξηθεΐσα και επί το βέλτιον μεταρρυιίμισθεϊσα. (Κατ' έ'γκρισιν της Κυβερνήσεως). Άθήνησι, Έκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Εϊρηνίδου. (Κατά την οδόν Εΰριπίδου) 1860. Εις 12ον, σ. 131. Πρβλ. αριθ. 7557. ΕΒΕ. ΠΑΙΛ. 567. -Η-
Μ. Σ.Σακκορράφου

Ηθική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ηθική