8218.-Ή εΰμορφη βοσκόπουλα ποίημα Νικολάου Δριμυτικού τοΰ Κρη- τός Έν Βενετία. Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος I860 Εις 12ον, σ. 22. Πρβλ. άρι». 2191, 3628, 5187 και 7227. ΦΜ—. #
Νικολάου Δριμυτικού τοΰ Κρη-τός

Ή εύμορφη βοσκόπουλα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή εύμορφη βοσκόπουλα