8217.-Ή εορτή και συνάμα ή άπόδωσις Τής εντίμου εκλογικής πανηγΰρεως τοΰ Παπά Σκαφιδά, Κεφαλληνία Ληξοΰριον τη 18 Τουλίου 1860. [έν τέλει:] Α[ν- τώνιος Β.Τ.] [Χαριτάτος]. Τυπογραφειον ή Κεφαλληνία. Είς 8ον, σ. 8 ΛΑΚ — .
Α[ν-τώνιος Β.Τ.] [Χαριτάτος].

Ή εορτή και συνάμα ή απόδωσις Της εντίμου εκλογικής πανηγύρεως του Παπά Σκαφιδά,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή εορτή και συνάμα ή απόδωσις Της εντίμου εκλογικής πανηγύρεως του Παπά Σκαφιδά,