8216. - Ή Ελένη. Μυθιστόρημα πρωτότυπον. ύπό Α.Γ.Σ. 'Αθήναι, 1860. [έν σ. 2·'] Έν τώ τυπογραφείω «Ή Καρτερία». ΕΙς 8ον, α. 64. ΛΕΥ —. #¦
Α.Γ.Σ

Ή Ελένη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ελένη.