8215.-Ή εκλογή της 28 και 29 Νοεμβρίου Ε.Ν.—«Αάκκον δρυξαν και ένέ- σκαψαν αυτόν κα[ι] εμπεσοΰντα εις βόθρον δν ήργάσαντο» — [έν τέλει:] (ακολουθεί) Κωνσταντίνος Μεταξάς Α. Σ. Εις 8ον, σ. 13 + 1 ά.ά. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1860. ΔΑΚ—. #¦
Κωνσταντίνος Μεταξάς Α. Σ.

Η εκλογή της 28 και 29 Νοεμβρίου Ε.Ν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η εκλογή της 28 και 29 Νοεμβρίου Ε.Ν