8212. -Ή διάλυσις τοΰ γάμου τής Κυρίας Θεοδώρας Τυπάλδου Μπασιά και κυρίου Βαπτιστοΰ Άνίνου. 'Εν Κέρκυρα, Τυπογραφειον «Ή Ίονία» Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1860. Είς 8ον, σ. 21 ΑΕΚ —. πρβλ. άριδ\ 8128 και 8159. -*

Ή διάλυσις του γάμου της Κυρίας Θεοδώρας Τυπάλδου Μπασιά και κυρίου Βαπτιστού Ανίνου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή διάλυσις του γάμου της Κυρίας Θεοδώρας Τυπάλδου Μπασιά και κυρίου Βαπτιστού Ανίνου