8211.-Ή βάρβιτος 'Ιωάννου Καρασούτσα ήτοι συλλογή τών λυρικών αύ- τοϋ ποιημάτων. 'Αθήναι, τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. (Κατά την όδόν Αδρια- νού). 1860. Εις 8ον, σ. ζ' + 199. ΦΣΠ—, ΛΟΒ.Α 51/IV. -*
Ιωάννου Καρασούτσα

Ή βάρβιτος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή βάρβιτος