8210.-Ή'Ανατολή ή αί αναμορφώσεις τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπό Ι. Γ. ΙΙιτζιπίου- Βέη. Μεταφρασθεΐσαι Ικ τοΰ Γαλλικού υπό Ε. Ίωαννίδοο. Φοιτη- τοϋ τής Νομικής Σχολής. Έν Ά{)ήναις, Τυποις τοΰ Μέλλοντος τής Πατρίδος, οδός 'Αγίου Μάρκου αριθ. 188. 1860. Εις 8ον, σ. ις' + 159 + 1 ά. ά. ΑΑ 2226. -Η-
Ι. Γ. ΙΙιτζιπίου

Ή Ανατολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ανατολή