8207. - Εΰρετήριον τής ελληνικής νομολογίας, ήτοι περιληπτική και αναλυ- τική κατ' άλφάβητον συλλογή τών αποφάσεων τοΰ Άρ. Πάγου, και τών έν 'Αθήναις και έν Ναυπλ. δικαστηρίων τών εφετών. Ύπό Ν. Ίωαννίδου. Εφέτου, εκδοθείσα δε επιμέλεια Λεωνίδα Λ. Σγούτα. Συναφ. έ'νστασις—συνεδρ. δικαστηρ. Άθήνησι, 1860. Εις 8ον, φ 2 ά. ά· + σ. 447. Ψευδότιτλος : Παράρτημα τής Θέμιδος. Τόμος δέκατος έβδο- μος.—Πρβλ. άρι». 4411, 4539, 4731. 4941, 5181, 5694, 5968, 6224, 6433, 6930. 7547 και 7865. *
Ν. Ίωαννίδου

Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευρετήριον της ελληνικής νομολογίας