8206- - Εύρεσις της πανσέπτου εικόνος τοΰ Ευαγγελισμού τής ύπεραγίας Θε- οτόκου. Και οικοδομή τοΰ ίεροΰ ναοΰ τής Ευαγγελιστρίας εις την νήσον ϊήνον. Με- τατυπωθεΐσα δαπάνη Χρήστου Δούκα εκ τής πρώτης αυτής εκδόσεως τής έν Βενετία γενομένης κατά το 1833. Έν Ά\*)ήναις. Έκ τοΰ τυπογραφείου Χρήστου Δούκα.Όδός Ευαγγελιστρίας. ('Αριθ. 43.) 1860. Εις δον, σ. 26. Πρβλ. αριθ. 2272. ΜΞΗ 3926. *

Εύρεσις της πανσέπτου εικόνος του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εύρεσις της πανσέπτου εικόνος του Ευαγγελισμού της υπεραγίας Θεοτόκου.