8205. - Εΰλαλία Ποντοά μυθιστόρημα ύπό Φριδερίκου Σουλιε, εκ τοΰ Γαλλι- κού ύπό * * * Έν 'Αθήναις, 1860 Εις 16ον, σ. 225. ΕΤΒ 762-. *
Φριδερίκου Σουλιε

Ευλαλία Ποντοά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευλαλία Ποντοά