8202.-'Επίτομος Γεωγραφία. Έρανισθεΐσα μεν εκ των έν χρήσει και εγ- κεκριμένων μικρών και μεγάλων γεοιγραφιών. ύπό Ι. Κ. Βλασΐθ'3 Νομαρχιακοί Δη- μοδιδασκάλου Έρμουπόλεως. Εκδοθείσα δε ύπό Γ. Μελισταγοϋς Προς χρήσιν τών Δημοτικών Σχολείων.—«Ό χρήσιμ'εϊδώς, ούχ ό πολλ' είδώς σοφός».—'Εν Έρμουπό- λει, Τΰποις Γ. Μελισταγοϋς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγοράς αριθ. 673.) 1860. ΒΙς 8ον, σ. δ' +5-68. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1396. *

Επίτομος Γεωγραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος Γεωγραφία