8198.-Επιστολή προς τον εΰσεβέστατον και φιλόχριστον ά'νακτα, και αυτο- κράτορα πασών τών Ρωσιών, Κΰριον, Κύριον, Άλέξανδρον Νικολαΐδην. Δίδεται δω- ρεά. Έν 'Αθήναις, 1860. Εις 8ον, σ. 15. IEEE. 525. -Χ-

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή