8197. - Επιστολή Προς τον Δήμαρχον Σίφνου. 'Ανδρέας ΙΙρεζάνης Ίωάννη: Προβελεγγίω τφ έντίμω δημάρχω Σίφνου ύγιαίνειν. Εις 8ον, α. 15. Έν σ. 14: Έν Κωνσιαντινουπόλει, xfj 16 'Οκτωβρίου 1860. — Κατά τοΰ Δη- μάρχου. ΑΠ—. *
Ανδρέας ΙΙρεζάνης

Επιστολή Προς τον Δήμαρχον Σίφνου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή Προς τον Δήμαρχον Σίφνου