8196.-Επιστολή Γ. Μ. Α. Προς την Αΰτοϋ Έξοχότητα τον Λόρδον Βοϋλ- βερ Λίτωνα 'Υπουργόν τών 'Αποικιών τής Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητος. [έν τέ- λει:] Έν Βουκουρεστίω την 16 Ίαννουαρίου 1860. Ό ταπεινός δοϋλος Σας Γεώρ- γίος Ίω. Μεταξάς. Λ. Εϊς 8ον, σ. 7. ΓΕΝ. Geogr. 3429. *
Γ. Μ. Α. | Γεώρ-γίος Ίω. Μεταξάς. Λ.

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή