8194.-'Επίσημα έγγραφα τυπωθέντα διαταγή τής Γερουσίας και άφορώντα την άναθεώρησιν τοϋ εν τφ Ίονίω Κρατεί ισχύοντος κληρονομικού συστήματος. Κέρ- κυρα. 'Εν τή τυπογραφία τής Κυβερνήσεως. 1860. Εις 8ον, σ. 68. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 882* , ΔΒΚ—. -Η·

Επίσημα έγγραφα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίσημα έγγραφα