8192. - Έπανάστασις Νεαπόλεως ή ό Μαζανιέλλος. Ύπό Κ. Σ. Εκδίδε- ται Παρά Έμ. Λιβανίου. Έν 'Αθήναις, Τυπογραφειον τής 'Ανεξαρτησίας. Είς 8ον μικρόν, σ. 348. "Ανει· «ους, αλλά πιθανώς τω 1860. ΒΠΘ 35363. *
Κ. Σ

Επανάστασις Νεαπόλεως ή ο Μαζανιέλλος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επανάστασις Νεαπόλεως ή ο Μαζανιέλλος