8190. - Ένύίΐνιον μιας Έλληνίδος. Έν Παρισίοις Έκ τοΰ τυπογραφείου τοϋ Κ. Λαχοΰρου και Συντροφιάς κατά τήν όδόν τής Φλενρουσίας, 9, και τής Δύσεως, 21. 1860. Είς 8ον, ο. 11. ΕΒΕ.Ν.Φ. 537", ΓΕΝ-K.G. 150. *

Ενωπίον μιας Ελληνίδος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενωπίον μιας Ελληνίδος.