8189.-Έν τή αγία ευλογία τών νεόνυμφων κυρίου Διονυσίου Ποταμίτου και κυρίας Μαρίας Μαρτινέγκου τοΰ Προκοπίου, τή 28 'Απριλίου 1860 έ. π. Άφιαιροΰ- ται προς τους ευγενείς γονείς τών νεόνυμφων, [κάτω:] Τυπ. δ Παρνασσός. Μφ. εις 4ον. Τοϋ ΙΙαναγιώτου Βορρέως. Legrand 2109. *
ΙΙαναγιώτου Βορρέως

Έν τη αγία ευλογία των νεόνυμφων κυρίου Διονυσίου Ποταμίτου και κυρίας Μαρίας Μαρτινέγκου του Προκοπίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έν τη αγία ευλογία των νεόνυμφων κυρίου Διονυσίου Ποταμίτου και κυρίας Μαρίας Μαρτινέγκου του Προκοπίου