8188. - Ενιαύσιος έκθεσις τών εξ Ελλάδος και Τουρκίας καλλιτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων Ιν Λονδίνο.), [έν τέλει:] Στέφανος Ξένος. Έν Λονδίνφ, 9 'Ιουλίου, 1860. Είς 16ον, σ. 12. ΙΈΝ.Κ.Ο. 1139-
Στέφανος Ξένος

Ενιαύσιος έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ενιαύσιος έκθεσις