8186. -Ελληνική γραμματική προς χρήσιν τών ελληνικών σχολείων Της ελευ- θέρας και οΰπω ελευθέρας Ελλάδος Συγγεγραμμένη και εκδιδομένη ϊδίαις δαπάναις ύπό Γ. Κ. Παπασλιώτου, Έπιτίμου καθηγητού της Ελληνικής φιλολογίας εν τφ Έλ- ληνικφ πανεπιστημιφ, πρώην έπΐ επτά έτη καθηγητού τών Λατινικών εν τη Ριζαρείο.) εκκλησιαστική σχολή, συνεταίρου δε και ανταποκριτού τής εν Βερολίνο.) 'Αρχαιολογι- κής 'Εταιρίας. Έν 'Αθήναις, τυπογραφειον Δ. Α. Μαυρομμάτη. 1860. Εις 8ον, σ. 6 ά. ά. + 178. ΕΒΕ. ΓΛ. 2805, ΓΕΝ. Sc. L. 75α. *
Γ. Κ. Παπασλιώτου

Ελληνική γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική γραμματική