8185. -'Ελληνική 'Αρχαιολογία προς στοιχειώδη μάθησιν τών πολιτευμά- των και τοΰ βίου τής αρχαίας Ελλάδος. Συνταχθείσα μεν Ύπό τοΰ σοφοΰ καθηγη- τοΰ τοΰ έν Δανία πανεπιστημίου Ε. Φ. Βογεσήνου Δρ. Φιλ., μεταφρασθεΐσα δέ, Μετά τών βελτιώσεων τής β' εκδόσεως τοΰ πρωτοτύπου και πολλών έ'τι προσθηκών και σημειώσεων και επιμέτρου περιέχοντος τους άρχοντας τών 'Αθηναίων, Ύπό Ά9·α· νασίοο ϊ. Ροοσοποόλοο Δρ. Φιλ. Εξεδόθη το δεύτερον δαπάνη 'Ανδρέου Κορομηλά. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. (όδός Έρμου, Πλατεία 'Ανα- κτόρων αρ. 1). 1860.
Ε. Φ. Βογεσήνου

Ελληνική Αρχαιολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Αρχαιολογία