8183.-Έκ τής έν Τεργέστη εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος «Ή Ήμερα» αριθ. 272 τής 18/30 Νοεμβρίου 1860. [έν τέλει:] Έν Κέρκυρα, τή 24 Νοεμβρίου 1860 ε. ε. Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Εις 8ον, α. 4. 'Επιστολή Τοΰ Α. Ιανίόλο». Περί της ένιόσεως IEEE—. *

Έκ της εν Τεργέστη εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος «Ή Ήμερα»

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκ της εν Τεργέστη εκδιδομένης ελληνικής εφημερίδος «Ή Ήμερα»