8182.-Έκτακτον παράρτημα τοΰ Φωτός. Έν 'Αθήναις, 11 Νοεμβρίου 1860. Μοιρολόγι τών συμπολιτευομένων βουλευτών, [κάτω:] Τυπογραφεΐον τοΰ Φωτός, Σοφοκλής Κ. Καράδες. Μφ. 0.2.1 Χ 0.28. Στίχοι- ΛΖ—. -*

Έκτακτον παράρτημα του Φωτός.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκτακτον παράρτημα του Φωτός.