8181.-Έκτακτον παράρτημα τοΰ αριθ. 31 τής εφημερίδος Φωνή 'Ιονίου και Ρήγας, [έν τέλει:] Έν Ζακΰνθω τή 25 'Ιουλίου 1860. Τυπογραφεΐον ή Αυγή. Εις 8ον, σ. 60. Τοΰ Κ. Λομβαρδό». ΕΒΕ.Β.Ε.Ι. 914, ΓΕΝ, Geogr. 3455. *

Έκτακτον παράρτημα του αριθ. 31 της εφημερίδος Φωνή Ιονίου και Ρήγας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκτακτον παράρτημα του αριθ. 31 της εφημερίδος Φωνή Ιονίου και Ρήγας,