8180. -'Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι, διατάγματα, εγκύ- κλιοι, όδηγίαι κλπ. αποβλέποντα εις την Έκκλησίαν και την δημοσίαν έκπαίδευσιν εν Ελλάδι. 'Αδεία τοΰ έπι τών Εκκλησιαστικών και τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουρ- γείου, εκδοθέντα ύπό Πέτρο» Ι. Κλάδο» Γραμματέως Α' Τάξεο)ς έν τω αύτω Ύπουρ- γείω. Άθήνησι εκ τοΰ τυπογραφείου 'Ιωάννου 'Αγγελοπούλου. (Παρά τή όδώ 'Αθη- νάς αριθ. 274). 1860. Ει; 8ον, φ. 4 ά. ά. r σ. 736. Ό τόμος Β' τω 1869. ΕΒΕ. Θ. 4067, ΓΕΝ-, ΒΚΧ 1114. *

Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκκλησιαστικά και εκπαιδευτικά ήτοι νόμοι,