8179. - "Εκθεσις της κατά το 1859—1860 Γενικής καταστάσεως τών εν Σταυροδρομίω Σχολείων της Παναγίας Άναγνωσθεΐσα τη 10η 'Ιουλίου 1860 κατά την εναρξιν τών γενικών εξετάσεων. Ύπό τοΰ Σχολάρχου Γαβριήλ Σοφοκλέους Έπι της Εφορείας τών κ. κ. Στεφ. Καραθεοδωρή, Σ. Άρχιγένους, Ν. Βαλσαμάκη και Γρ. Κουππα. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις «Βυζαντίδος». Όδός Γιουξέκ-καλδιρίμ. 'Αριθ. 44. 1860. Εις 8ον, σ. 21. ΕΒΕ.ΠΑΙΔ. 424, ΓΕΝ. Per. 446. -*·
Γαβριήλ Σοφοκλέους

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις