8178. -Έκθεσις τής Επιτροπής επί τοΰ 'Απολογισμού τής Λογιστικής διε- τίας από Ιην Φεβρουαρίου 1857 μέχρι τής 31 'Ιανουαρίου 1859. Εις 8ον, σ. 11. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΙΜΚ—.

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις