8177. - Έκθεσις της έπι τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επιτροπής. Μφ. 0.51 Χ 0.38, έν Κέρκυρα τή 10/22 Φεβρουαρίου I860. IEEE—. *

Έκθεσις της έπι της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επιτροπής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της έπι της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Επιτροπής.