8176. - "Εκθεσις Της Εισηγητικής Επιτροπής. Προς τήν Βουλήν. [έν τέ- λει:] Έν 'Αθήναις, τήν 27 Μαρτίου 1860. Εις 8ον, σ. 38. Περί τοΰ Πανεπιστημίου. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 149. ¦»·

Έκθεσις Της Εισηγητικής Επιτροπής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Της Εισηγητικής Επιτροπής.